Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho hàm số \(y =  - \dfrac{{{x^4}}}{4} + 2{x^2}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 222917:  Cho hàm số \(y =  - \dfrac{{{x^4}}}{4} + 2{x^2}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số có giá trị cực tiểu là \(y = 1\).  

B. Hàm số đạt cực đại tại điểm \(x = 0\).

C. Hàm số đạt cực đại tại các điểm \(x =  - 2\) và \(x = 2\) .  

D. Hàm số có giá trị cực đại là \(y = 0\).

Câu hỏi : 222917
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com