Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho hai đường thẳng song song. Trên đường thẳng thứ nhất ta lấy 10 điểm phân biệt. Trên đường thẳng thứ hai ta lấy 20 điểm phân biệt. Chọn ba điểm bất kì trong các điểm trên. Xác suất để ba điểm chọn được tạo thành tam giác là:

Câu 222933:  Cho hai đường thẳng song song. Trên đường thẳng thứ nhất ta lấy 10 điểm phân biệt. Trên đường thẳng thứ hai ta lấy 20 điểm phân biệt. Chọn ba điểm bất kì trong các điểm trên. Xác suất để ba điểm chọn được tạo thành tam giác là:

A. \(\dfrac{{10C_{20}^2 + 20C_{10}^2}}{{C_{30}^3}}\) 

B.  \(\dfrac{{20C_{10}^3 + 10C_{20}^3}}{{C_{30}^3}}\) 

C. \(\dfrac{{C_{20}^3 + C_{10}^3}}{{C_{30}^3}}\)   

D. \(\dfrac{{C_{20}^3.C_{10}^3}}{{C_{30}^3}}\)

Câu hỏi : 222933
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com