`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 g chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm chỉ chứa 4,48 lít khí CO2 và 3,6 g nước. Nếu cho 4,4 g X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ và đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 4,8 g muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là

Câu 228500: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 g chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm chỉ chứa 4,48 lít khí CO2 và 3,6 g nước. Nếu cho 4,4 g X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ và đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 4,8 g muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là

A. Etyl axetat

B. Etyl propionat

C. Isopropyl axetat

D. Axetyl propionat

Câu hỏi : 228500

Phương pháp giải:

Bảo toàn khối lượng  → lập công thức đơn giản nhất


Bảo toàn nguyên tố

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nCO2 = 0,2 mol; nH2O = 0,2 mol

  Bảo toàn khối lượng có mO2 = 0,2.44 + 3,6 – 4,4 = 8 g → nO2 = 0,25 mol

  Bảo toàn nguyên tố O có nO(X) + 0,25.2 = 0,2.2 + 0,2 → nO(X) = 0,1 mol

  X có C : H : O = 0,2 : 0,4 : 0,1 =2 : 4 : 1 → công thức đơn giản nhất của X là C2H4O

  Vì X tác dụng với NaOH nên X là axit hoặc este → X : C4H8O2 : 0,05 mol

  → muối RCOONa : 0,05 mol → R =29 (C2H5) → X : C2H5COOCH3

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com