Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính \(\left( -42 \right).\left( -5 \right)\) , được kết quả là:

Câu 231150: Tính \(\left( -42 \right).\left( -5 \right)\) , được kết quả là:

A. \(-210\)                               

B. \(210\)                                      

C. \(-47\)                             

D.   \(37\)

Câu hỏi : 231150

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu: Khi nhân hai số nguyên cùng dấu ta được một số dương.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu ta có:

  \(\left( -42 \right).\left( -5 \right)=\left| -42 \right|.\left| -5 \right|=42.5=210\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com