Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nào dưới đây không phản ánh đặc điểm tiêu biểu của giai cấp công nhân Viêt Nam?

 

Câu 231875: Ý nào dưới đây không phản ánh đặc điểm tiêu biểu của giai cấp công nhân Viêt Nam?


 

A. Ra đời trong cuôc khai thác thuôc địa lân thứ hai của thực dân Pháp

B. Phần lớn xuất thân từ nông dân, bị đế quốc, phong kiến và tư sản bóc lột

C. Sống tập trung, có tinh thần đoàn kết đấu tranh

D. Là lực lượng đông đảo, đại diện cho phương thức sản xuất tiến bộ

Câu hỏi : 231875
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com