Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch A chứa 0,05 mol Ca2+; 0,01 mol K+; 0,03 mol NO3- và a mol SO42-. Giá trị của a là

Câu 232567: Dung dịch A chứa 0,05 mol Ca2+; 0,01 mol K+; 0,03 mol NO3- và a mol SO42-. Giá trị của a là

A. 0,04.

B. 0,03.

C. 0,08.

D. 0,05.

Câu hỏi : 232567

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp bảo toàn điện tích: ∑nđiện tích (+) = ∑nđiện tích (-)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng phương pháp bảo toàn điện tích: ∑nđiện tích (+) = ∑nđiện tích (-) 

  ⇔ 2nCa2+ + nK+ = nNO3- + 2nSO42-

  ⇔ 2.0,05 + 0,01 = 0,03 + 2.a

  ⇔ a = 0,04

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com