`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng ?

Câu 235648:  Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng ?

A. \(y=\frac{{{x}^{2}}-3x+2}{x-1}\)             

B.   \(y=\frac{{{x}^{2}}}{{{x}^{2}}+1}\)                          

C. \(y=\sqrt{{{x}^{2}}-1}\)                 

D.  \(y=\frac{x}{x+1}\)

Câu hỏi : 235648

Phương pháp giải:

+) Đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất luôn có tiệm cận đứng.

+) Đường thẳng \(x=a\) được gọi là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nếu \(\underset{x\to a}{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=\pm \infty .\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  +) Đáp án A: \(y=\frac{{{x}^{2}}-3x+2}{x-1}=\frac{\left( x-2 \right)\left( x-1 \right)}{x-1}=x-2\Rightarrow \) đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

  +) Đáp án B: Ta có: \({{x}^{2}}+1>0\ \forall x\in R\Rightarrow \) đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

  +) Đáp án C: Đồ thị hàm số chỉ có TCN.

  +) Đáp án D: Có \(\underset{x\to -1}{\mathop{\lim }}\,\frac{x}{x+1}=\infty \Rightarrow x=-1\) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com