`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới vì

Câu 235997: Những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới vì

A. làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn thế giới.

B. các nước tham chiến được hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh.

C. đã phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận.

D. đã dẫn tới sự giải thể của chủ nghĩa thực dân ở các thuộc địa.

Câu hỏi : 235997

Phương pháp giải:

Sgk trang 4,5, suy luận.

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trật tự thế giới mới là trật tự hai cực Ianta với đặc trưng là chia thành hai phe TBCN và XHCN, đứng đầu là Liên Xô và Mĩ. Trong đó, nguyên nhân dẫn đến sự phân chia nay là quyết định của Hội nghị Ianta đặc biệt là phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com