`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết biểu thức đại số diễn đạt các ý sau:

a)     Hiệu của a và bình phương của b;

b)     Hiệu các lập phương của a và b;

c)     Bình phương của hiệu a và b;

d)     Lập phương của hiệu a và b.

Câu 238874: Viết biểu thức đại số diễn đạt các ý sau:


a)     Hiệu của a và bình phương của b;


b)     Hiệu các lập phương của a và b;


c)     Bình phương của hiệu a và b;


d)     Lập phương của hiệu a và b.

A. a)     \(a-{{b}^{2}}\)

b)     \({{a}^{3}}-{{b}^{3}}\)

c)     \({{(a-b)}^{2}}\)

d)     \({{(a-b)}^{3}}\)

B. a)     \(a-{{b}^{2}}\)

b)     \({{a}^{2}}-{{b}^{3}}\)

c)     \({{(a-b)}^{2}}\)

d)     \({{(a-b)}^{3}}\)

C. a)     \(a-{{b}^{2}}\)

b)     \({{a}^{3}}-{{b}^{3}}\)

c)     \({{(a+b)}^{2}}\)

d)     \({{(a-b)}^{3}}\)

D. a)     \(a+{{b}^{2}}\)

b)     \({{a}^{3}}-{{b}^{3}}\)

c)     \({{(a-b)}^{2}}\)

d)     \({{(a+b)}^{3}}\)

Câu hỏi : 238874

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần diễn đạt của các biểu thức cần tìm.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các biểu thức đại số cần tìm là:

  a)     \(a-{{b}^{2}}\)

  b)     \({{a}^{3}}-{{b}^{3}}\)

  c)     \({{(a-b)}^{2}}\)

  d)     \({{(a-b)}^{3}}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com