Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: \(\frac{-11}{35}\cdot \cdot \cdot \frac{18}{-35}\)  

Câu 242888: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: \(\frac{-11}{35}\cdot \cdot \cdot \frac{18}{-35}\)  

A.       >                                                     

B. <                       

C. =                                                      

D. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu hỏi : 242888

Phương pháp giải:

 Đổi về phân số có mẫu số dương rồi so sánh.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\frac{18}{-35}=\frac{-18}{35}\)

  Vì \(35>0\)  và \(-11>-18\)  nên suy ra \(\frac{-11}{35}>\frac{-18}{35}\).

  Vậy \(\frac{-11}{35}>\frac{18}{-35}\).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com