Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)?

Câu 247840: Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)?

A. \(y={{\log }_{3}}{{x}^{2}}\)               

B. \(y=\log \left( {{x}^{3}} \right)\)                

C.  \(y={{\left( \frac{e}{4} \right)}^{x}}\)                   

D. \(y={{\left( \frac{2}{5} \right)}^{-x}}\)

Câu hỏi : 247840
  • Đáp án : C
    (1) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com