Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhiệm vụ cách mạng từng miền được xác định sau Hiệp định Giơnevơ (1954) là

Câu 249121: Nhiệm vụ cách mạng từng miền được xác định sau Hiệp định Giơnevơ (1954) là

A.  Giải phóng hoàn hoàn miền Nam thống nhất đất nước.

B. Tiến hành kháng chiến chống chế độ thực dân mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam.

C. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam

D. Đẩy mạnh đấu tranh đòi thi hành Hiệp định ở hai miền Nam – Bắc.

Câu hỏi : 249121

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 165, suy luận.

 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã đề ra nhiệm vụ cách mạng cả nước và nhiệm vụ cách mạng từng miền:

  - Miền Bắc: cách mạng xã hội chủ nghĩa có vai trò quyết định nhất.

  - Miền Nam: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân có vai trò quyết định trực tiếp.

  Chọn đáp án: C 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com