`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 250686: Xét sự giao thoa sóng của hai sóng trên mặt nước có bước sóng λ phát ra từ hai nguồn kết hợp đồng pha. Những điểm trong vùng giao thoa có biên độ cực tiểu khi hiệu đường đi của hai sóng sóng từ hai nguồn có giá trị bằng

A. \(\Delta d = k\lambda ,k = 0; \pm 1; \pm 2...\)

B. \(\Delta d = \left( {2k + 1} \right){\lambda  \over 4},k = 0; \pm 1; \pm 2...\)

C. \(\Delta d = {{k\lambda } \over 2},k = 0; \pm 1; \pm 2...\)

D. \(\Delta d = \left( {2k + 1} \right){\lambda  \over 2},k = 0; \pm 1; \pm 2...\)

Câu hỏi : 250686

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com