`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x=Acos(ωt +φ)

a) Lập công thức tính gia tốc và vận tốc của vật

b) Ở vị trí nào thì vận tốc bằng 0? Ở vị trí nào thì gia tốc bằng 0?

c) Ở vị trí nào thì vận tốc có độ lớn cực đại ? Ở vị trí nào thì gia tốc có độ lớn cực đại? 

Câu 251038: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x=Acos(ωt +φ)


a) Lập công thức tính gia tốc và vận tốc của vật


b) Ở vị trí nào thì vận tốc bằng 0? Ở vị trí nào thì gia tốc bằng 0?


c) Ở vị trí nào thì vận tốc có độ lớn cực đại ? Ở vị trí nào thì gia tốc có độ lớn cực đại? 

Câu hỏi : 251038
 • (2) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a. Lập công thức tính vận tốc và gia tốc của vật

  v = x = -ωAsin(ωt + φ)

  a = v = -ω2Acos(ωt + φ) = -ω2x

  b. Ở vị trí biên thì vận tốc bằng 0. Tại vị trí cân bằng thì gia tốc bằng 0.

  c.Ở vị trí vân bằng thì vận tốc có độ lớn cực đại. Còn ở vị trí biên thì gia tốc có độ lớn cực đại.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com