`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc là π rad/s. Hình chiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với tần số góc, chu kì và tần số bằng bao nhiêu?

Câu 251040: Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc là π rad/s. Hình chiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với tần số góc, chu kì và tần số bằng bao nhiêu?

A. π rad/s; 2 s; 0,5 Hz.

B. 2π rad/s; 0,5 s; 2 Hz.

C. 2π rad/s; 1 s; 1 Hz.

D. rad/s; 4 s; 0,25 H

Câu hỏi : 251040

Phương pháp giải:

 Công thức liên hệ giữa tần số, chu kì và tần số góc:\(\omega  = {{2\pi } \over T} = 2\pi f\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Đáp án A

  Tần số góc bằng tốc độ góc: ω = π (rad/s).

  Chu kì:\(T = {\rm{ }}{{2\pi } \over \omega } = 2s\); Tần số: \(f = {\rm{ }}{1 \over T} = 0,5Hz.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com