Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2 s, con lắc đơn có chiều dài 2l dao động điều hòa với chu kì là

Câu 252816: Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2 s, con lắc đơn có chiều dài 2l dao động điều hòa với chu kì là

A.  2 s

B. \(2\sqrt 2 s\)

C. \(\sqrt 2 s\)

D. 4 s

Câu hỏi : 252816

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính chu kỳ của con lắc đơn : \(T = 2\pi \sqrt {{l \over g}} {\rm{ }}\)

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: 

  \(\left\{ \matrix{
  T = 2\pi \sqrt {{l \over g}} = 2s \hfill \cr
  T' = 2\pi \sqrt {{{l'} \over g}} = 2\pi \sqrt {{{2l} \over g}} = \sqrt 2 .2\pi \sqrt {{l \over g}} \hfill \cr} \right. \Rightarrow T' = \sqrt 2 T = 2\sqrt 2 s\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com