`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng đó là gì?

Câu 253206: Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng đó là gì?

A. Đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ.

B. Vô sản, kiên định cách mạng.

C. Bị ba tầng lớp áp bức bóc lột, có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc.

D. Điều kiện lao động và sinh sống tập trung

Câu hỏi : 253206

Phương pháp giải:

 sgk trang 78, suy luận.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

  - Bị ba tầng áp bức bóc lột: Pháp, địa chủ phong kiến, tư sản.

  - Có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân: công nhân có nguồn gốc từ những người nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất, buộc phải lên thành phố để làm trong các xí nghiệp kiếm sống.

  - Kết thừa truyền thống yêu nước của dân tộc: cũng do xuất phát từ giai cấp nông dân.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com