Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chủ trương “vô sản hoá“ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhằm

Câu 253255: Chủ trương “vô sản hoá“ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhằm

A. Tăng thêm số lượng hội viên, mở rộng tổ chưc

B.  Kết hợp chủ nghĩa Mác – Lenin với phong trào công nhân

C. Tăng cường công tác vận động quần chúng

D. Phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

Câu hỏi : 253255

Phương pháp giải:

sgk trang 85, suy luận.

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phong trào “vô sản hóa” (1928) đã truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào phong trào cách mạng cả nước, đặc biệt là phong trào công nhân. Chính vì thế, công nhân được nâng cao ý thức chính trị, đấu tranh không chỉ vì mục tiêu kinh tế nữa đồng thời có sự liên kết giữa các phong trào khác mà không bó hẹp trong phạm vi một xưởng, một địa phương.

  => Phong trào vô sản hóa đã thúc đẩy phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản phát triển mạnh mẽ.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com