Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét 1 phần của chuỗi polipeptit có trình tự aa như sau:  Met-Ala- Arg-Leu-Lyz-Thr-Pro-Ala...Thể đột biến về gen này có dạng:  Met-Ala- Gly – Glu- Thr-Pro-Ala... Đột biến thuộc dạng:

Câu 254039: Xét 1 phần của chuỗi polipeptit có trình tự aa như sau:  Met-Ala- Arg-Leu-Lyz-Thr-Pro-Ala...Thể đột biến về gen này có dạng:  Met-Ala- Gly – Glu- Thr-Pro-Ala... Đột biến thuộc dạng:

A. Đảo vị trí 3 cặp nu

B. Mất 3 cặp nu thuộc 2 bộ ba kế tiếp 

C. Mất 3 cặp nu thuộc 1 bộ ba 

D. Mất 3 cặp nu thuộc 3 bộ ba kế tiếp

Câu hỏi : 254039

Phương pháp giải:

Xác định thay đổi của thể đột biến so với ban đầu


Xác định dạng đột biến

 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể không bị đột biến:      Met-Ala- Arg-Leu-Lyz-Thr-Pro-Ala...

  Thể đột biến:                      Met-Ala- Gly – Glu- Thr-Pro-Ala...

  → Mất 1 axit amin và thay đổi 2 axit amin ở giữa.

  → Đột biến có thể xảy ra là mất 3 cặp nuclêôtit thuộc 3 bộ ba liên tiếp

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com