Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi nói về đặc điểm của đột biến đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 256103: Khi nói về đặc điểm của đột biến đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Những giống cây ăn quả không hạt như nho, thường là tự đa bội lẻ

B. Hiện tượng tự đa bội khá phổ biến ở động vật trong khi ở thực vật là tương đối hiếm

C. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ trong tế bào bội xảy ra mạnh mẽ hơn so với trong tế bào lưỡng bội.

D. Khi thể tự đa bội (3n, 5n..) hầu như không có khả năng sinh giao tử bình thường

Câu hỏi : 256103

Phương pháp giải:

Hiện tượng đa bội phổ biến ở thực vật, người ta ứng dụng trong tạo giống cây trồng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu sai là B, vì ở động vật rất hiếm có thể đa bội.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com