`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở buổi đầu thời cận đại, văn hóa có vai trò gì trong xã hội châu Âu?

Câu 257560: Ở buổi đầu thời cận đại, văn hóa có vai trò gì trong xã hội châu Âu?

A. Xây dựng nền móng cho văn hóa mới của giai cấp vô sản.

B.

 Lên tiếng nói đòi quyền lợi cho nhân dân lao động.

C. Truyền bá các trào lưu tư tưởng tiến bộ dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân.

D. Đấu tranh chống lại chế độ phong kiến, hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản.

Câu hỏi : 257560
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com