`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào dưới đây không phải ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)?

Câu 257569: Nội dung nào dưới đây không phải ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)?

A.  Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai miền đất nước.

B. Tạo điều kiện cho sự thống nhất đất nước trên các lĩnh vực khác.

C. Đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành.

D.  Tạo điều kiện để cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu hỏi : 257569
  • Đáp án : C
    (1) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com