Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình sóng là u = 0,25cos(20t - 5x) (m ; s). Phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 258560: Phương trình sóng là u = 0,25cos(20t - 5x) (m ; s). Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Biên độ của sóng là 25 cm.       

B. Tốc độ truyền sóng là 0,2 m/s.

C. Chu kì của sóng là \(\frac{\pi }{{10}}(s).\)               

D. Tần số của sóng là \(\frac{{10}}{\pi }(Hz).\)

Câu hỏi : 258560
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com