`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ biết \(A\left( {1;0;1} \right);\,\,B\left( {2;1;2} \right);\) \(D\left( {1; - 1;1} \right);\,\,C'\left( {4;5; - 5} \right)\) . Tính tọa độ điểm A’.

Câu 264482: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ biết \(A\left( {1;0;1} \right);\,\,B\left( {2;1;2} \right);\) \(D\left( {1; - 1;1} \right);\,\,C'\left( {4;5; - 5} \right)\) . Tính tọa độ điểm A’.

A. \(\left( { - 2; - 3;4} \right)\)

B. \(\left( {3;5; - 6} \right)\)

C. \(\left( { - 3;5; - 6} \right)\)

D. \(\left( {2; - 3;4} \right)\)

Câu hỏi : 264482

Phương pháp giải:

Dựa vào các vector bằng nhau.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC}  \Rightarrow \left( {1;1;1} \right) = \left( {{x_C} - 1;{y_C} + 1;{z_C} - 1} \right) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_C} = 2\\{y_C} = 0\\{z_C} = 2\end{array} \right. \Rightarrow C\left( {2;0;2} \right)\)

  Ta có \(\overrightarrow {AA'}  = \overrightarrow {CC'}  \Leftrightarrow \left( {2;5; - 7} \right) = \left( {{x_{A'}} - 1;{y_{A'}};{z_{A'}} - 1} \right) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_{A'}} = 3\\{y_{A'}} = 5\\{z_{A'}} =  - 6\end{array} \right. \Rightarrow A'\left( {3;5; - 6} \right)\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com