Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phương trình mặt phẳng \(\left( P \right):\,\,x - 2y + 3z + 1 = 0\) và mặt phẳng \(\left( Q \right):\,\, - 2x + 4y - 6z + 2 = 0\). Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 264481: Cho phương trình mặt phẳng \(\left( P \right):\,\,x - 2y + 3z + 1 = 0\) và mặt phẳng \(\left( Q \right):\,\, - 2x + 4y - 6z + 2 = 0\). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. \(\left( P \right) \equiv \left( Q \right)\)         

B. \(\left( P \right)//\left( Q \right)\)

C. (P) cắt (Q) nhưng không vuông góc

D. \(\left( P \right) \bot \left( Q \right)\).

Câu hỏi : 264481

Phương pháp giải:

Kiểm tra mối quan hệ của 2 VTPT của hai mặt phẳng (P) và (Q).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi \({\overrightarrow n _{\left( P \right)}};{\overrightarrow n _{\left( Q \right)}}\) lần lượt là các VTPT của mặt phẳng (P) và (Q) ta có \({\overrightarrow n _{\left( P \right)}} = \left( {1; - 2;3} \right);\,\,{\overrightarrow n _{\left( Q \right)}} = \left( { - 2;4; - 6} \right)\)

  \( \Rightarrow {\overrightarrow n _{\left( Q \right)}} =  - 2{\overrightarrow n _{\left( P \right)}};\) do đó 2 VTPT của hai mặt phẳng (P) và (Q) cùng phương \( \Rightarrow \left( P \right)//\left( Q \right)\) hoặc \(\left( P \right) \equiv \left( Q \right)\).

  Lấy điểm \(A\left( { - 1;0;0} \right) \in \left( P \right)\) ta thấy \(A \notin \left( Q \right)\), do đó \(\left( P \right)//\left( Q \right)\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com