Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

   Hàm số \(y =  - {x^3} + 3{x^2} + 1\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 265080:    Hàm số \(y =  - {x^3} + 3{x^2} + 1\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A.  \(\left( {0; + \infty } \right)\)             

B.  \(\left( { - \infty ;2} \right)\)              

C.  \(\left( {0;2} \right)\)             

D.  \(\left( { - \infty ;0} \right)\) và \( \left( {2; + \infty } \right)\)

Câu hỏi : 265080
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com