Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

a. Tính thể tích (đktc) của 22 gam khí CO2

b. Trong 2 mol phân tử Fe2O3 có bao nhiêu gam nguyên tử nguyên tố Fe

Câu 268752: a. Tính thể tích (đktc) của 22 gam khí CO2


b. Trong 2 mol phân tử Fe2O3 có bao nhiêu gam nguyên tử nguyên tố Fe

Câu hỏi : 268752

Phương pháp giải:

a. Công thức tính số mol: n = m : M


Công thức tính thể tích: V(đktc) = n.22,4


b. Tính số mol Fe có trong 2 mol phân tử Fe2O3 ( lấy chỉ số nguyên tử của Fe nhân với số mol phân tử Fe2O3)


Công thức tính khối lượng: mFe = nFe.56

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a.  - Số mol khí CO: n= 22/44 = 0,5 (mol)                                      (0,5 điểm)

       - Thể tích khí CO ở đktc là: V = n x 22,4= 0,5 x 22,4= 11,2 (l) (0,5 điểm)

  b.  - Trong 2 mol phân tử Fe2O3 có 2 x 2 = 4 mol nguyên tử Fe.        (0,5 điểm)

       -  Khối lượng 4 mol nguyên tử Fe là: 4 x 56 = 224 (g)                  (0,5 điểm)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com