Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một loài thực vật lưỡng bội có 5 nhóm gen liên kết. Có 9 thể đột biến số lượng NST được kí hiệu từ (1) đến (9). Bộ NST của mỗi thể đột biến như sau:

(1) có 22 NST.                        (2) có 25 NST.                        (3) có 12 NST.

(4) có 15 NST.                        (5) có 21 NST.                        (6) có 9 NST.

(7) có 11 NST.                        (8) có 35 NST.                        (9) cô 18 NST.

Trong 9 thể đột biến nói trên, có bao nhiêu thể đột biến thuộc loại lệch bội về 1 hoặc 2 cặp NST?

Câu 270152:

Một loài thực vật lưỡng bội có 5 nhóm gen liên kết. Có 9 thể đột biến số lượng NST được kí hiệu từ (1) đến (9). Bộ NST của mỗi thể đột biến như sau:


(1) có 22 NST.                        (2) có 25 NST.                        (3) có 12 NST.


(4) có 15 NST.                        (5) có 21 NST.                        (6) có 9 NST.


(7) có 11 NST.                        (8) có 35 NST.                        (9) cô 18 NST.


Trong 9 thể đột biến nói trên, có bao nhiêu thể đột biến thuộc loại lệch bội về 1 hoặc 2 cặp NST?

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

Câu hỏi : 270152
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có 5 nhóm gen liên kết ↔ 2n = 10

  Đột biến lệch bội 1 hoặc cặp 2 NST ↔ liên quan đến 4 NST

  → số lượng NST là từ 10 – 4 đến 10 + 4

  Các loại lệch bội về 1 hoặc 2 cặp NST là (3) (6) (7)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com