`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa ở nước ta?

Câu 271165: Phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa ở nước ta?

A.  Tỉ lệ dân đô thị có xu hướng tăng.

B. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm.

C. Trình độ đô thị hóa chưa cao.   

D. Phân bố đô thị đồng đều cả nước

Câu hỏi : 271165
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đô tị hóa nước ta có các đặc điểm chính là quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp; tỉ lệ dân đô thị tăng trong cơ cấu dân số; phân bố đô thị không đồng đều (sgk Địa lí 12 trang 77-79)

  => Phát biểu không đúng là Phân bố đô thị đồng đều cả nước (do phát biểu ngược)

  => Chọn đáp án D

  Chú ý: câu hỏi phủ định

  Chú ý:

  Chú ý: câu hỏi phủ định

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com