Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, vào năm 1943, Đảng Cộng sản Đông Dương đã

Câu 271507: Trong quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, vào năm 1943, Đảng Cộng sản Đông Dương đã

A.  đề ra Chương trình hành động của Việt Minh

B.  thành lập Hội Phản đế Đồng minh.

C.  thành lập Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam.

D. đề ra Đề cương Văn hóa Việt Nam.

Câu hỏi : 271507

Phương pháp giải:

 sgk 12 trang 109.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năm 1943, Đảng đề ra bản Đề cương văn hóa Việt Nam.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com