Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại Đại hội đại biểu lần thứ II (tháng 2 - 1951), Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương một

Câu 271513: Tại Đại hội đại biểu lần thứ II (tháng 2 - 1951), Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương một

A. Đảng Mác - Lênin.

B.  Chính phủ liên hiệp.

C. mặt trận thống nhất.

D.  lực lượng vũ trang.

Câu hỏi : 271513

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 140.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tại Đại hội đại biểu lần thứ II (tháng 2 - 1951), Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương một Đảng Mác – Lênin riêng, có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng nước.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com