`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 - 1941) chủ trương hoàn thành cuộc cách mạng nào?

Câu 271677: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 - 1941) chủ trương hoàn thành cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

B.  Cách mạng tư sản dân quyền.

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

D. Cách mạng giải phóng dân tộc.

Câu hỏi : 271677

Phương pháp giải:

 sgk trang 109, suy luận.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do quy định bởi hoàn cảnh thế giới và trong nước nên Đảng ta cần chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng từ đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ sang đấu tranh giải phóng dân tộc. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng có ý nghĩa to lớn, hoàn chỉnh chủ trương được đề ra tại Hội nghị tháng 11-1939 nhằm giải quyết mục tiêu số 1 là dân tộc giải phóng và đề ra nhiều chủ trương sáng tạo để thực hiện mục tiêu ấy.

  => Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) chủ trương hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com