Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nào sau đây không phải kết quả, ý nghĩa quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu 272904: Ý nào sau đây không phải kết quả, ý nghĩa quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Đưa đến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

B. Chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa thực dân trên phạm vi thế giới.

C. Đưa đến sự ra đời của hơn 100 quốc gia, thay đổi bản đồ chính trị thế giới.

D. Mở ra thời kì độc lập của nhiều quốc gia trên thế giới.

Câu hỏi : 272904

Phương pháp giải:

sgk trang 72, suy luận.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kết quả, ý nghĩa của phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm:

  - Chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa thực dân trên phạm vi thế giới.

  - Đưa đến sự ra đời của hơn 100 quốc gia, thay đổi bản đồ chính trị thế giới.

  - Mở ra thời kì độc lập của các quốc gia, cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế chính trị, xã hội và hợp tác quốc tế.

  Phong trào giải phóng dân tộc không đưa đến sự sụp đổ của hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Bởi vì những chính sách của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là nhân tố đưa đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là xuất phát từ hạn chế của mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng chưa khoa học, chưa đúng đắn.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com