Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một gen có 5 alen nằm trên NST thường, số kiểu gen dị hợp của tối đa là:

Câu 273377: Một gen có 5 alen nằm trên NST thường, số kiểu gen dị hợp của tối đa là:

A. 25

B. 15

C. 10

D. 5

Câu hỏi : 273377

Phương pháp giải:

Số kiểu gen dị hợp tối đa của 1 gen có n alen là C2n

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số kiểu gen dị hợp tối đa là C25 = 10

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com