Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kiểu gen của cá chép kính là Aa, cá chép vẩy là aa, kiểu gen đồng hợp AA làm trứng không nở. Phép lai giữa các cá chép kính với nhau cho kết quả là

Câu 273379: Kiểu gen của cá chép kính là Aa, cá chép vẩy là aa, kiểu gen đồng hợp AA làm trứng không nở. Phép lai giữa các cá chép kính với nhau cho kết quả là

A. 3 cá chép kính : 1 cá chép vẩy.

B. 1 cá chép kính : 1 cá chép vẩy.

C. toàn cá chép kính.

D. 2 cá chép kính : 1 cá chép vẩy.

Câu hỏi : 273379
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phép lai giữa các cá chép kính với nhau: Aa × Aa

  Đời con : 1AA:2Aa:1aa

  Nhưng kiểu gen đồng hợp AA làm trứng không nở nên sẽ chia lại tỉ lệ đời con là

  2Aa:1aa hay 2 chép kính : 1 chép vảy

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com