`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các nhân tố tiến hoá làm phong phú vốn gen của quần thể là

Câu 275412: Các nhân tố tiến hoá làm phong phú vốn gen của quần thể là

A. đột biến, di nhập gen.

B. đột biến, biến động di truyền.

C. di nhập gen, CLTN.

D. giao phối không ngẫu nhiên, CLTN.

Câu hỏi : 275412
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đột biến và di làm phong phú vốn gen của quần thể

  Biến động di truyền và CLTN làm giảm sự đa dạng di truyền

  Giao phối không làm thay đổi tần số alen của quần thể

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com