Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự xuất hiện và phát triển của các giai cấp nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai đóng vai trò là cơ sở xã hội để hình thành khuynh hướng tư sản và vô sản trong cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

Câu 275826: Sự xuất hiện và phát triển của các giai cấp nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai đóng vai trò là cơ sở xã hội để hình thành khuynh hướng tư sản và vô sản trong cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A. Địa chủ, nông dân, tiểu tư sản.

B. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân.

C.  Công nhân, nông dân, tiểu tư sản.

D. Công nhân, nông dân, tư sản.

Câu hỏi : 275826

Phương pháp giải:

sgk trang 78, suy luận. 

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sự xuất hiện và phát triển của giai cấp công nhân, tư sản và tiểu tư sản trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai đóng vai trò là cơ sở xã hội để hình thành khuynh hướng tư sản và khuynh hướng vô sản trong cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Những giai cấp này tiếp thu tư tưởng mới từ bên ngoài, đặc biệt là tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. Hai khuynh hướng cứu nước cùng phát triển trong phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam (1919 – 1930) và kết quả là sự thắng thế của khuynh hướng vô sản với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930).

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com