Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hoàn toàn 12,84 gam hỗn hợp gồm Fe, Al và Mg có số mol bằng nhau trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X chứa 75,36 gam muối và hỗn hợp khí Y gồm N2, N2O, NO và NO2. Trong Y, số mol N2 bằng số mol NO2. Biết tỉ khối của Y so với H2 bằng 18,5. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là

Câu 276805: Hòa tan hoàn toàn 12,84 gam hỗn hợp gồm Fe, Al và Mg có số mol bằng nhau trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X chứa 75,36 gam muối và hỗn hợp khí Y gồm N2, N2O, NO và NO2. Trong Y, số mol N2 bằng số mol NO2. Biết tỉ khối của Y so với H2 bằng 18,5. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là

A. 1,275 mol.       

B. 1,080 mol.

C. 1,140 mol.       

D. 1,215 mol.

Câu hỏi : 276805

Phương pháp giải:

- Qui đổi


- Khi cho hỗn hợp KL phản ứng với HNO3 sinh ra sản phẩm khử thì :


            nHNO3 = 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2 + 10nNH4NO3


            ne = nNO3 muối KL = nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có : nFe = nAl = nMg = 0,12 mol

  Y : N2 ; N2O ; NO và NO2( N2 và NO2 có số mol bằng nhau)

  => Qui đổi : NO2 +N2 -> NO + N2O

  => Y trở thành : NO và N2O với số mol lần lượt là x và y.

  Có : MY = 37g => mY = 37(x + y) = 30x + 44y

  => x = y(1)

  Giả sử có z mol NH4NO3 trong muối

  Bảo toàn e : 3nFe + 3nAl + 2nMg = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3

  => 3x + 8y + 8z = 0,96 mol(2)

  Và : nHNO3 = (4x + 10y + 10z)

  => nH2O = ½ (nHNO3 – 4nNH4NO3) = (2x + 5y + 3z) mol

  Bảo toàn khối lượng :

  mY = mKL + mHNO3 – mH2O - mmuối X = (216x + 540y + 576z) – 62,52 = 37(x + y)

  => 179x + 503y + 576z = 62,52(3)

  Từ (1),(2),(3) => x = y = 0,06 ; z = 0,0375 mol

  => nHNO3 pứ = 4x + 10y + 10z = 1,215 mol

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com