Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm \(x:\;\;x - 322 = 415.\)

Câu 278859: Tìm \(x:\;\;x - 322 = 415.\)

A. 737

B. 736

C. 838

D. 839

Câu hỏi : 278859

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}x - 322 = 415\\x\;\;\;\;\;\;\;\;\; = 415 + 322\\x\;\;\;\;\;\;\;\;\; = 737.\end{array}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com