Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong tế bào sinh dưỡng của đa số các loài, số NST giới tính bằng:

Câu 280123: Trong tế bào sinh dưỡng của đa số các loài, số NST giới tính bằng:

A. Một chiếc 

B. Hai chiếc

C.  Ba chiếc

D. Bốn chiếc

Câu hỏi : 280123
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong tế bào sinh dưỡng của đa số các loài có 1 cặp NST giới tính

  Ngoài ra có 1 số loài chỉ có 1 NST giới tính: VD Châu chấu đực chỉ có 1 NST X

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com