Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm –COOH); trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là?

Câu 280585: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm –COOH); trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là?

A. 38,76%

B. 40,82%

C. 34,01%

D. 29,25%

Câu hỏi : 280585

Phương pháp giải:

- Trước hết ta xác định được ancol là CH3OH với số mol là 0,08 mol


- Gọi CTPT trung bình của hỗn hợp este là R-COOCH3 (R là trung bình) với số mol = nancol = 0,08 mol


=> Mtb = 5,88/0,08 = 73,5 => Rtb­ = 14,5


=> R1 < 14,5 < R2 => Hai axit no là HCOOH và CH3COOH


=> 2 este no: HCOOCH3 và CH3COOCH3.


 Este còn lại dạng CnH2n-1COOCH3 (n > 2)


- Sản phẩm cháy gồm CO2 và 0,22 mol H2O


- Theo bảo toàn khối lượng: mX = mC + mO + mH


Mà nO = 2nX = 2.0,08 = 0,16 mol, nH = 2nH2O = 2.0,22 = 0,44 mol


=> mC = 5,88 – 2.0,44 – 16.0,16 = 2,88 gam => nC  = 0,24 mol => nCO2 = 0,24 mol


=> nCO2 – nH2O = 0,24 – 0,22 = 0,02 mol


- Chênh lệch 0,02 mol này chính là số mol của este không no. => số mol 2 este no là 0,06 mol


Ta biện luận để tìm n

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Trước hết ta xác định được ancol là CH3OH với số mol là 0,08 mol

  - Gọi CTPT trung bình của hỗn hợp este là R-COOCH3 (R là trung bình) với số mol = nancol = 0,08 mol

  => Mtb = 5,88/0,08 = 73,5 => Rtb­ = 14,5

  => R1 < 14,5 < R2 => Hai axit no là HCOOH và CH3COOH

  => 2 este no: HCOOCH3 và CH3COOCH3.

   Este còn lại dạng CnH2n-1COOCH3 (n > 2)

  - Sản phẩm cháy gồm CO2 và 0,22 mol H2O

  - Theo bảo toàn khối lượng: mX = mC + mO + mH

  Mà nO = 2nX = 2.0,08 = 0,16 mol, nH = 2nH2O = 2.0,22 = 0,44 mol

  => mC = 5,88 – 2.0,44 – 16.0,16 = 2,88 gam => nC  = 0,24 mol => nCO2 = 0,24 mol

  => nCO2 – nH2O = 0,24 – 0,22 = 0,02 mol

  - Chênh lệch 0,02 mol này chính là số mol của este không no. => số mol 2 este no là 0,06 mol

  HCOOCH3     a mol

  CH3COOCH3 b mol   Với a + b = 0,06

  CnH2n-1COOCH3         0,02 mol

  => nCO2 =  2a + 3b + (n + 2)0,02 = 0,24 và a + b = 0,06

  => b + 0,02n = 0,08

  => n = 4 – b/0,02 < 4

  => 2 <n< 4 => n = 3 => C3H5COOCH3 => %m = 100.0,02/5,88 = 34,01%

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com