Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

A là hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở chứa C, H, O. Cho một lượng chất A tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch KOH 2,4 M rồi cô cạn, được 105 gam chất rắn khan B và m gam ancol C. Oxi hóa m gam ancol C bằng oxi (có xúc tác) được hỗn hợp X. Chia X thành ba phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac (dư), được 21,6 gam Ag.

- Phần hai tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư, được 2,24 lít khí (đktc).

- Phần ba tác dụng với Na vừa đủ, thu được 4,48 lít khí (đktc) và 25,8 gam chất rắn khan.

Xác định công thức cấu tạo của A?

Câu 280586: A là hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở chứa C, H, O. Cho một lượng chất A tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch KOH 2,4 M rồi cô cạn, được 105 gam chất rắn khan B và m gam ancol C. Oxi hóa m gam ancol C bằng oxi (có xúc tác) được hỗn hợp X. Chia X thành ba phần bằng nhau:


- Phần một tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac (dư), được 21,6 gam Ag.


- Phần hai tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư, được 2,24 lít khí (đktc).


- Phần ba tác dụng với Na vừa đủ, thu được 4,48 lít khí (đktc) và 25,8 gam chất rắn khan.


Xác định công thức cấu tạo của A?

A. CH3 – COO – CH2 – CH2 – CH3        

B. CH3 – COO – CH2– CH3  

C. H– COO – CH2 – CH2 – CH3

D. C2H5 – COO – CH2 – CH2 – CH3  

Câu hỏi : 280586

Phương pháp giải:

Hợp chất hữu cơ đơn chức A chứa C, H, O tác dụng với dung dịch KOH cho ancol C, suy ra A là este đơn chức. Đun nóng ancol C với H2SO4 đặc ở 1700C được anken, chứng tỏ ancol C là ancol no đơn chức, mạch hở và có số nguyên tử C lớn hơn hoặc bằng 2.


Oxi hóa ancol C được sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương, suy ra C là ancol bậc một. Vậy A có công thức tổng quát là: RCOOCH2R’ (với R' khác H).


Phản ứng của A với dung dịch KOH :


RCOOCH2R’ + KOH →RCOOK +R’CH2OH (1)


Phản ứng oxi hóa m gam ancol C :


2 R’CH2OH + O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  2R’CHO + 2 H2O (2)


R’CH2OH + O2   \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  R’COOH + H2O (3)


Hỗn hợp X gồm R’CHO, R’COOH, H2O và R’CH2OH dư.


Gọi số mol R'CH2OH, R'CHO, R'COOH trong 1/3 hỗn hợp X lần lượt là x, y, z mol.


Þ số mol H2O trong 1/3 hỗn hợp X là (y + z) mol.


* Phần một: R’CHO + 2[Ag(NH3)2]OH  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) R’COONH4 + 2Ag¯ + 3NH3 + H2O       (4)


                          y mol                                                                  2y mol


Số mol Ag = 2y = 21,6 : 108 = 0,2 Þ y = 0,1 ( mol )


* Phần hai:  R’COOH + NaHCO3  ->  R’COONa + H2O + CO2 ↑   (5)


                       z mol                                                          z mol


Số mol CO2 = z = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)


* Phần ba:


2 R’COOH + 2 Na → 2 R’COONa + H2 ↑ (6)


   z mol                          z  mol            0,5 z mol


2 R’CH2OH + 2 Na → 2 R’CH2ONa +      H2 ↑        (7)


      x mol                         x mol              0,5x mol


2 H2O + 2 Na → 2 NaOH   +   H2↑   (8)


  (y + z) mol         (y + z) mol  0,5(y + z) mol


Số mol H2: 0,5z + 0,5x + 0,5( y + z ) = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol ) Þ x + y + 2z = 0,4 (*)


Thay y = 0,1; z = 0,1 vào (*) được: x = 0,1 (mol)


Chất rắn khan thu được sau phản ứng ở phần III gồm :


0,1 (mol) R’COONa ; 0,1 (mol) R’CH2ONa và 0,2 (mol) NaOH.


Số gam chất rắn khan : (R’+ 67). 0,1 + (R’ + 53). 0,1 + 40. 0,2 = 25,8 (gam)


=> MR’ = 29 Þ R’ là C2H5 –  Vậy công thức cấu tạo của ancol C: CH3– CH2 – CH2 - OH.


Theo (1): nKOH phản ứng = nmuối = nC = 0,9 (mol)


Số mol KOH dư: 0,5. 2,4 – 0,9 = 0,3 (mol)


Chất rắn khan B gồm: 0,9 (mol) RCOOK và 0,3 (mol) KOH dư


=> MR →A

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hợp chất hữu cơ đơn chức A chứa C, H, O tác dụng với dung dịch KOH cho ancol C, suy ra A là este đơn chức. Đun nóng ancol C với H2SO4 đặc ở 1700C được anken, chứng tỏ ancol C là ancol no đơn chức, mạch hở và có số nguyên tử C lớn hơn hoặc bằng 2.

  Oxi hóa ancol C được sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương, suy ra C là ancol bậc một. Vậy A có công thức tổng quát là: RCOOCH2R’ (với R' khác H).

  Phản ứng của A với dung dịch KOH :

  RCOOCH2R’ + KOH → RCOOK +R’CH2OH (1)

  Phản ứng oxi hóa m gam ancol C :

  2 R’CH2OH + O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  2R’CHO + 2 H2O (2)

  R’CH2OH + O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  R’COOH + H2O (3)

  Hỗn hợp X gồm R’CHO, R’COOH, H2O và R’CH2OH dư.

  Gọi số mol R'CH2OH, R'CHO, R'COOH trong 1/3 hỗn hợp X lần lượt là x, y, z mol.

  Þ số mol H2O trong 1/3 hỗn hợp X là (y + z) mol.

  * Phần một: R’CHO + 2[Ag(NH3)2]OH  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  R’COONH4 + 2Ag¯ + 3NH3 +  H2O       (4)

                            y mol                                                                  2y mol

  Số mol Ag = 2y = 21,6 : 108 = 0,2 Þ y = 0,1 ( mol )

  * Phần hai:  R’COOH + NaHCO3  ->  R’COONa + H2O + CO2 ↑   (5)

                         z mol                                                          z mol

  Số mol CO2 = z = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)

  * Phần ba:

  2 R’COOH + 2 Na → 2 R’COONa + H2 ↑ (6)

     z mol                          z  mol            0,5 z mol

  2 R’CH2OH + 2 Na →  2 R’CH2ONa +      H2 ↑        (7)

        x mol                         x mol              0,5x mol

  2 H2O + 2 Na →  2 NaOH   +   H2↑   (8)

    (y + z) mol         (y + z) mol  0,5(y + z) mol

  Số mol H2: 0,5z + 0,5x + 0,5( y + z ) = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol ) Þ x + y + 2z = 0,4 (*)

  Thay y = 0,1; z = 0,1 vào (*) được: x = 0,1 (mol)

  Chất rắn khan thu được sau phản ứng ở phần III gồm :

  0,1 (mol) R’COONa ; 0,1 (mol) R’CH2ONa và 0,2 (mol) NaOH.

  Số gam chất rắn khan : (R’+ 67). 0,1 + (R’ + 53). 0,1 + 40. 0,2 = 25,8 (gam)

  => MR’ = 29 => R’ là C2H5 –  Vậy công thức cấu tạo của ancol C: CH3– CH2 – CH2 - OH.

  Theo (1): nKOH phản ứng = nmuối = nC = 0,9 (mol)

  Số mol KOH dư: 0,5. 2,4 – 0,9 = 0,3 (mol)

  Chất rắn khan B gồm: 0,9 (mol) RCOOK và 0,3 (mol) KOH dư

  Khối lượng chất rắn khan B: ( R + 83 ). 0,9 + 56 . 0,3 = 105

  => MR = 15 => R là CH3 –     Vậy công thức cấu tạo của A là: CH3 – COO – CH2 – CH2 – CH3  

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com