Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

X là este no, đơn chức; Y là este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy 10,56 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 10,08 lít khí O2 (đktc) thu được 6,48 gam nước. Mặt khác, đun nóng 10,56 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp muối chứa a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Biết A, B là các muối của các axit cacboxylic. Tỉ lệ a: b  gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 280589: X là este no, đơn chức; Y là este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy 10,56 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 10,08 lít khí O2 (đktc) thu được 6,48 gam nước. Mặt khác, đun nóng 10,56 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp muối chứa a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Biết A, B là các muối của các axit cacboxylic. Tỉ lệ a: b  gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,9       

B. 1,2

C. 1,0       

D. 1,5

Câu hỏi : 280589

Phương pháp giải:

-Khi đốt cháy 10,56 gam E thì: nO2= 0,45 mol


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mE+ mO2= mCO2+ mH2O→ nCO2


Bảo toàn nguyên tố O ta có: 2.nE+ 2.nO2= 2nCO2+ nH2O → nE


Áp dụng độ bất bão hòa trong phản ứng cháy ta có: nY= nCO2- nH2O → nX= nE- nY


Gọi CX và CY  lần lượt là số nguyên tử C trong hai este X và Y (với CY ≥4) ta có:


Bảo toàn nguyên tố C → CXvà CY

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  -Khi đốt cháy 10,56 gam E thì: nO2= 0,45 mol

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mE+ mO2= mCO2+ mH2O

  10,56 + 0,45.32= mCO2+ 6,48 → nCO2= 0,42 mol

  Bảo toàn nguyên tố O ta có: 2.nE+ 2.nO2= 2nCO2+ nH2O → nE= 0,15 mol

  Áp dụng độ bất bão hòa trong phản ứng cháy ta có: nY= nCO2- nH2O= 0,06 mol → nX= nE- nY= 0,09 mol

  Gọi CX và CY  lần lượt là số nguyên tử C trong hai este X và Y (với CY ≥4) ta có:

  Bảo toàn nguyên tố C thì nX. CX+ nY. CY= nCO2 → 0,09. CX+ 0,06.CY= 0,42 → CX= 2 và CY= 4 (thỏa mãn)

  Vậy X là HCOOCH3 (0,09 mol) và Y là CH2=CH-COOCH3 (0,06 mol)

  Ta có mHCOONa= 0,09.68= 6,12 gam=a; mC2H3COONa= 5,16 gam=b → a/b=1,186 gần nhất với 1,2

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com