Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 30 ml dung dịch 20% (d = 1,2 g/ml) của một hiđroxit kim loại kiềm M. Sau khi kết thúc phản ứng, được dung dịch đem cô cạn cho chất rắn A và 3,2 gam ancol B. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn A được 9,54 gam muối cacbonat; 8,26 gam hỗn hợp gồm CO2 và hơi nước. Biết rằng, khi nung A trong NaOH đặc có CaO thu được hiđrocacbon Z, đem đốt cháy Z cho số mol nước lớn hơn số mol CO2.  Xác định kim loại M, tìm công thức cấu tạo của X?

Câu 280588: Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 30 ml dung dịch 20% (d = 1,2 g/ml) của một hiđroxit kim loại kiềm M. Sau khi kết thúc phản ứng, được dung dịch đem cô cạn cho chất rắn A và 3,2 gam ancol B. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn A được 9,54 gam muối cacbonat; 8,26 gam hỗn hợp gồm CO2 và hơi nước. Biết rằng, khi nung A trong NaOH đặc có CaO thu được hiđrocacbon Z, đem đốt cháy Z cho số mol nước lớn hơn số mol CO2.  Xác định kim loại M, tìm công thức cấu tạo của X?

A. K; metyl axetat           

B. Na ; metyl axetat

C. K ; etyl axetat

D. Na ; etyl axetat   

Câu hỏi : 280588

Phương pháp giải:

- Gọi công thức của este là RCOOR’ cho tác dụng với MOH


             RCOOR’ + MOH → RCOOM + R’OH                                 (1)                         


- Nung A trong NaOH đặc có CaO.


                   2RCOOM  + 2NaOH → 2R-H + M2CO3 + Na2CO3


=> Đốt cháy R-H cho số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy X có công thức: CnH2n+1COOR’


  - Đốt cháy A có các phương trình :


2CnH2n+1COOM + (3n+1)O2 → (2n+1)CO2 + (2n+1)H2O + M2CO3  (2)


Nếu dư MOH thì có thêm phản ứng :


2MOH + CO2 →  M2CO3 + H2O                                                           (3)


Ta có: \({m_{MOH}}\) = 30.1,2.20% = 7,2 gam


    Dù có phản ứng (3) hay không thì toàn bộ MOH đã chuyển hóa thành 9,54 gam M2CO3 theo sơ đồ  :   


 2MOH  →   M2CO3   =>   M


Mặt khác, có R’ + 17 = \(\frac{{3,2}}{{0,1}}\) = 32 → R’

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Gọi công thức của este là RCOOR’ cho tác dụng với MOH

               RCOOR’ + MOH → RCOOM + R’OH                                 (1)                         

  - Nung A trong NaOH đặc có CaO.

                     2RCOOM  + 2NaOH → 2R-H + M2CO3 + Na2CO3

  => Đốt cháy R-H cho số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy X có công thức: CnH2n+1COOR’

    - Đốt cháy A có các phương trình :

  2CnH2n+1COOM + (3n+1)O2 → (2n+1)CO2 + (2n+1)H2O + M2CO3  (2)

  Nếu dư MOH thì có thêm phản ứng :

  2MOH + CO2 →  M2CO3 + H2O                                                           (3)

  Ta có: \({m_{MOH}}\)  = 30.1,2.20% = 7,2 gam

      Dù có phản ứng (3) hay không thì toàn bộ MOH đã chuyển hóa thành 9,54 gam M2CO3 theo sơ đồ  :   

   2MOH  →   M2CO3   => \(\frac{{7,2}}{{2(M + 17)}}\)  = \(\frac{{9,54}}{{2M + 60}}\) → M = 23 . Vậy M là: Na

  Mặt khác, có R’ + 17 = \(\frac{{3,2}}{{0,1}}\) = 32 → R’ = 15 => R’ là CH3. Vậy ancol B là CH3OH

  =>\({n_{NaOH}}\)  ban đầu  = 7,2 / 40 = 0,18 mol

  => \({n_{NaOH}}\) ở (3) = 0,18 – 0,1 = 0,08 mol

  Theo (3) => \({n_{C{O_2}}}\) (3) = \({n_{{H_2}O}}\) (3) = 0,04 mol

  Vậy sự cháy của 0,1 mol RCOONa trong 0,08 mol NaOH và O2 đã tạo ra một lượng CO2 và hơi H2O là:

                       [0,1.\(\frac{{(2n + 1)}}{2}\)- 0,04].44 + [0,1.\(\frac{{(2n + 1)}}{2}\)+ 0,04].18 = 8,26

  => n = 1.Vậy CTCT của X là CH3COOCH3

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com