Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các loại lipid sau:

(1) Estrogen.   (2) Vitamine E.           (3) Dầu.           (4) Mỡ.            (5) Phospholipid.  (6) Sáp.

Lipid đơn giản gồm

Câu 281807: Cho các loại lipid sau:


(1) Estrogen.   (2) Vitamine E.           (3) Dầu.           (4) Mỡ.            (5) Phospholipid.  (6) Sáp.


Lipid đơn giản gồm

A. (1), (2), (5)

B. (2), (3), (4).    

C. (3), (4), (6).     

D. (1), (4), (5).

Câu hỏi : 281807
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lipid đơn giản: khi thủy phân trong môi trường kiềm thì ra rượu (đơn chức hoặc đa chức) và muối của axít béo

  Vậy chỉ có dầu, mỡ, sáp là lipid đơn giản

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com