Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bốn năm trước mẹ hơn con \(32\) tuổi. Ba năm nữa tuổi mẹ gấp \(5\) lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Câu 287201: Bốn năm trước mẹ hơn con \(32\) tuổi. Ba năm nữa tuổi mẹ gấp \(5\) lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

A. Con \(6\) tuổi; mẹ \(38\) tuổi      

B. Con \(4\) tuổi; mẹ \(36\) tuổi

C. Con \(7\) tuổi; mẹ \(39\) tuổi

D. Con \(5\) tuổi; mẹ \(37\) tuổi

Câu hỏi : 287201

Phương pháp giải:

- Vì mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi không thay đổi. Bốn năm trước mẹ hơn con \(32\) tuổi thì hiện nay hay  ba năm nữa mẹ vẫn hơn con \(32\) tuổi . Từ đây ta đưa được về bài toán dạng tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số.
Ta vẽ sơ đồ biểu diễn tuổi con ba năm nữa là \(1\)  phần, tuổi mẹ sau ba năm nữa là \(5\)phần. Coi số tuổi của con là số bé, số tuổi của mẹ là số lớn, ta tìm hai số theo công thức:


Số bé = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) × số phần của số bé


hoặc


Số lớn =  (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) × số phần của số lớn.


- Tìm số tuổi hiện nay của mỗi người ta lấy số tuổi sau ba năm nữa trừ đi \(3\) tuổi.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi không thay đổi. Do đó, ba năm nữa mẹ vẫn hơn con \(32\) tuổi.

  Ta có sơ đồ tuổi của hai mẹ con sau ba năm nữa:

  Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

              \(5 - 1 = 4\) (phần)

  Tuổi con sau ba năm nữa là:

              \(32:4 \times 1 = 8\) (tuổi)

  Tuổi con hiện nay là:

              \(8 - 3 = 5\) (tuổi)

  Tuổi mẹ hiện nay là:

              \(5 + 32 = 37\) (tuổi)

                          Đáp số: Con \(5\) tuổi; mẹ \(37\) tuổi.

  Chọn D 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com