Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ các số 0,1,2,3,4,5 lập đươc bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau ?

Câu 293469: Từ các số 0,1,2,3,4,5 lập đươc bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau ?

A. 360

B. 180  

C. 120 

D. 156

Câu hỏi : 293469

Phương pháp giải:

Xét các trường hợp:


TH1: \(d = 0\).


TH2: \(d \ne 0\).


 

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số tự nhiên chẵn có 4 chữ số là \(\overline {abcd} \,\,\left( {0 \le a;b;c;d \le 9;\,\,a \ne 0} \right)\).

  TH1: \(d = 0\) \( \Rightarrow \) có 1 cách chọn d.

  Số cách chọn a là 5 cách.

  Số cách chọn b là 4 cách.

  Số cách chọn c là 3 cách.

  \( \Rightarrow \) Trường hợp này có 1.5.4.3 = 60 số thỏa mãn.

  TH2 : \(d \ne 0 \Rightarrow \) Có 2 cách chọn d.

  Số cách chọn a là 4 cách (do \(a \ne 0\)).

  Số cách chọn b là 4 cách.

  Số cách chọn c là 3 cách.

  \( \Rightarrow \) Trường hợp này có 2.4.4.3 = 96 số thỏa mãn.

  Vậy có tất cả 60 + 96 = 156 số thỏa mãn.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com