Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho ba lực \(\overrightarrow {{F_1}}  = \overrightarrow {MA} \), \(\overrightarrow {{F_2}}  = \overrightarrow {MB} \), \(\overrightarrow {{F_3}}  = \overrightarrow {MC} \) cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ lực \(\overrightarrow {{F_1}} ,\,\,\overrightarrow {{F_2}} \) đều bằng 50 N và tam giác MAB vuông tại M. Tìm cường độ lực \(\overrightarrow {{F_3}} \)

Câu 297117: Cho ba lực \(\overrightarrow {{F_1}}  = \overrightarrow {MA} \), \(\overrightarrow {{F_2}}  = \overrightarrow {MB} \), \(\overrightarrow {{F_3}}  = \overrightarrow {MC} \) cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ lực \(\overrightarrow {{F_1}} ,\,\,\overrightarrow {{F_2}} \) đều bằng 50 N và tam giác MAB vuông tại M. Tìm cường độ lực \(\overrightarrow {{F_3}} \)

A. 86,60 N

B. 100 N

C. 70,71 N

D. 70,17 N

Câu hỏi : 297117

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc hình bình hành.


Vật đứng yên khi tổng các lực tác động lên điểm bằng 0.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có cường độ lực \(\overrightarrow {{F_1}} ,\,\,\overrightarrow {{F_2}} \) đều bằng 50 N  và tam giác MAB vuông tại M

  \( \Rightarrow \) Tam giác MAB vuông cân tại M

  Lấy điểm D sao cho MADB là hình vuông

   \( \Rightarrow MD = \sqrt {M{A^2} + A{D^2}}  = \sqrt {M{A^2} + M{B^2}}  = 50\sqrt 2 \,\,N\)

  Vì vật đứng yên nên tổng các lực tác động lên điểm bằng 0

  \( \Rightarrow \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + \overrightarrow {{F_3}}  = \overrightarrow 0 \) hay \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {{F_3}}  = \overrightarrow 0 \)

  \( \Rightarrow \overrightarrow {{F_3}}  =  - \left( {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right) =  - \overrightarrow {MD} \)

  Vậy lực \(\overrightarrow {{F_3}} \) có hướng ngược với \(\overrightarrow {MD} \) và có cường độ bằng \(50\sqrt 2 \,\,N \approx 70,71\,\,N\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com