Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017

(Đơn vị: Triệu người)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân thành thị của một số quốc gia, năm 2017?


 

Câu 297652: Cho bảng số liệu:


DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017


(Đơn vị: Triệu người)(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân thành thị của một số quốc gia, năm 2017?
 

A. Ma-lai-xi-a cao hơn In-đô-nê-xi-a

B. Thái Lan thấp hơn Phi-lip-pin.

C. Thái Lan cao hơn Ma-lai-xi-a.

D. In-đô-nê-xi-a thấp hơn Phi-lip-pin

Câu hỏi : 297652
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng công thức tính tỉ trọng:

  Tỉ trọng thành phần = (Giá trị thành phần / Tổng giá trị) x 100 (%)

  => Ta có bảng sau: Tỉ lệ dân thành thị của các nước (%)

  => Như vậy Ma-lai-xi-a có tỉ lệ dân thành thị cao hơn In-đô—nê-xi-a (75,3% > 54,5%)

  => Nhận xét A đúng.

  => CHỌN A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com