Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt \({\log _3}2 = a,\) khi đó \({\log _{16}}27\) bằng

Câu 299087: Đặt \({\log _3}2 = a,\) khi đó \({\log _{16}}27\) bằng

A. \(\frac{{3a}}{4}\)        

B. \(\frac{3}{{4a}}\)           

C. \(\frac{4}{{3a}}\)         

D. \(\frac{{4a}}{3}\)

Câu hỏi : 299087
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com